Regulamin usługi

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub pisemnej pomiędzy firmą VUEL Sp. z o.o. zwaną dalej Usługodawcą, a Klientem użytkującym usługę zwanym dalej Usługobiorcą, Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem.
 2. Definicje pojęć używanych w regulaminie:
  • Usługa – Realizacja usługi prezentowania widgetów VUEL na stronie klienta.
  • Klient – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z usługi.
  • Witryna Klienta – Strona internetowa należąca do klienta na której realizowana jest usługa.
  • Okres testowy – Czas w którym klient może bezpłatnie korzystać z Usługi, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie.

2. Zamówienie usługi

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez rejestrację on-line czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie vuel.cloud
 2. Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza że:
  1. zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VUEL sp. z o.o. celach administracyjnych, statystycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,
 3. Po rejestracji Klient wybiera rodzaj i okres abonamentu, dokonuje zamówienia usługi.
 4. Parametry usługi zależą od wybranego abonamentu i są opisane w ofercie dostępnej na stronie www.
 5. Pierwsze zamówienie usługi aktywuje ją na bezpłatny miesięczny okres testowy. Po okresie testowym, aby kontynuować korzystanie z usługi należy opłacić wybrany abonament (z wyłączeniem pakietu bezpłatnego). Brak przedłużenia usługi testowej oznacza zakończenie umowy wraz z końcem okresu testowego i przejście na pakiet darmowy. o ile taki pakiet jest w ofercie.
 6. Rejestracja użytkownika nie ponosi za sobą żadnych skutków finansowych. Płatności dokonuje się po wyborze i zamówieniu abonamentu usługi. Zamówienia niezapłacone zostają anulowane, a oprogramowanie zacznie działać w wersji darmowej (zgodne z opisem pakietu Basic), o ile taki pakiet jest aktualnie w ofercie.
 7. Zamówienie okresu testowego (jego długość określa aktualna oferta) NIE zobowiązuje w żaden sposób do kontynuowania płatnej wersji usługi.

3. Korzystanie z usługi

 1. Instalacja oprogramowania VUEL poprzez osadzenie skryptów java script na Witrynie Klienta leży po stronie Klienta.
 2. Klient nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z dokumentacji.
 3. Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia poprzez adres email: contact@vuel.cloud.
 4. Klient ma możliwość podania linku do katalogu produktów poprzez Panel Administracyjnym - link ten wymagany jest do korzysta z oprogramowania w płatnych wersjach.
 5. VUEL może odmówić zawarcia umowy gdy integracja ze sklepem nie będzie możliwa lub utrudniona.

4. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych

 1. Administratorem Danych gromadzącym i przetwarzającym dane jest: VUEL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Podedworze 33, 30-686 Kraków, REGON: 381517357, NIP: 6793175506, KRS: 0000752057 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał zakładowy 20 000 zł
 2. Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło oraz adres witryny.
 3. VUEL zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
 4. Jakiekolwiek dane przekazywane do VUEL wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi - prowadzenia rozmów na czacie on-line oraz nie będą przekazywane osobom trzecim.
 5. VUEL zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane.

5. Opłaty za usługę, czas trwania usługi, rezygnacja z korzystania z usługi

 1. Usługa zamawiana jest na okres abonamentowy. Okresy abonamentowe wynoszą jeden miesiąc.
 2. Opłata za okres abonamentowy wnoszona jest z góry na podstawie zamówienia.
 3. System automatycznie generuje zamówienia na następne okresy rozliczeniowe. W przypadku nieopłacenia zamówienia, usługa Vuel przechodzi na bezpłatny pakiet.
 4. Opłata za abonament za wybrany okres rozliczeniowy podana jest w cenniku na stronie vuel.cloud
 5. Opłaty mogą być dokonywane w formie przelewu za pośrednictwem systemów płatności online
 6. Rezygnacja z korzystania z usługi w czasie trwania abonamentu nie powoduje zwrotu niewykorzystanej części opłaty.
 7. Klient ma możliwość jednokrotnego skorzystania z bezpłatnego okresu testowego.
 8. Brak opłacenia abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi przez Usługobiorcę i oznacza zakończenie niniejszej umowy.
Regulamin ze zmianami wchodzi w życie od 1.03.2020 r.

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej vuel.cloud jest VUEL Sp. z o.o., adres siedziby: Ul. Podedworze 33, 30-686, Kraków, adres do doręczeń: Ul. Podedworze 33, 30-686, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000752057, NIP: 6793175506, REGON: 381517357, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 20 000 PLN, adres poczty elektronicznej: vuel@vuel.cloud dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą., miejsce wykonywania działalności: Ul. Podedworze 33, 30-686, Kraków,
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony vuel.cloud w przypadku:
  1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu,
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.
  Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO.
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: vuel@vuel.cloud.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.